• مهمترین مهارت زندگی

    مهمترین مهارت زندگی     ...

  • حكايتهاي مديريتي ۳ – مشتریان باارزش

    مشتریان باارزش در اوزاكا، شیرینی‌سرای بسیار مشهوری بود. شهرت او به خاطر شیرینی‌های خوشمزه‌ای بود كه ...

  • حكايتهاي مديريتي ۲  –شما مرغابی هستید یا عقاب؟

    شما مرغابی هستید یا عقاب؟ وقتی شما به شهر نیویورك سفر كنید، جالب ترین بخش سفر شما هنگامی است كه پس ا ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده